Ban hành Chỉ thị mới về công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân

21/03/2022 09:31 | 1278 | 0
        Ngày 01/3/2022, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 03/CT-VKSTC về công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân.

        Theo Chỉ thị, thời gian qua, toàn ngành Kiểm sát nhân dân đã quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 14/8/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân, Chỉ thị số 08/CT-CT-VKSTC ngày 28/11/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường thanh tra đột xuất đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực hình sự.

        Tổ chức bộ máy đơn vị thanh tra VKSND các cấp được kiện toàn; các cuộc thanh tra tăng về số lượng và chất lượng, bảo đảm thực chất, hiệu quả hơn. Qua thanh tra đã làm rõ ưu điểm, hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong các lĩnh vực công tác; kịp thời kiến nghị các biện pháp khắc phục, phòng ngừa; góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác; tăng cường trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, quy định của Ngành.

        Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác, tạo chuyển biến tích cực, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đáp ứng yêu cầu của Ngành và của Nhà nước, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu:

        - Người đứng đầu VKSND các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và những quy định của pháp luật, của Ngành có liên quan đến công tác thanh tra; tăng cường chỉ đạo hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với đơn vị, cấp mình phụ trách. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra nhằm góp phần tích cực phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường trật tự kỷ cương.

        - Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND các cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, không chỉ tiến hành thanh tra khi có vi phạm mà cần lựa chọn những khâu yếu, chất lượng công tác còn hạn chế, những đơn vị mất đoàn kết, dư luận, báo chí hoặc có đơn thư phản ánh gây bức xúc kéo dài để thanh tra nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém đó.

        - Viện trưởng VKSND các cấp chỉ đạo đơn vị thanh tra chủ động nắm bắt thông tin để lựa chọn đối tượng thanh tra; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cùng cấp nắm bắt những vụ, việc có dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực công tác, chủ động tham mưu, đề xuất Viện trưởng VKSND cấp mình chỉ đạo tiến hành thanh tra đột xuất. Tăng cường thanh tra đối với đơn vị, cá nhân có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ; có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng Ngành, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; lợi dụng vị trí công việc, đơn vị công tác để thực hiện việc riêng gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của Ngành, cơ quan, đơn vị.

        - VKSND các cấp hàng năm xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Các đơn vị thanh tra trong toàn Ngành thường xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ; tham mưu giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền; nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, kiểm tra sau thanh tra và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của VKSND cấp mình.

        - Viện trưởng VKSND các cấp bố trí đội ngũ công chức làm công tác thanh tra có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật cao, trách nhiệm, kinh nghiệm, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với công tác thanh tra và đảm bảo tính kế thừa, ổn định; đặc biệt, lựa chọn người đứng đầu đơn vị thanh tra phải có kinh nghiệm, công tâm, khách quan; công chức làm công tác thanh tra phải có bản lĩnh nghề nghiệp, đạo đức công vụ, giữ vững tư cách người cán bộ thanh tra, có chế độ khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể có thành tích, cống hiến cho công tác thanh tra.

        - Tổ chức thực hiện tốt chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức làm công tác thanh tra trong toàn Ngành. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến vị trí, vai trò của công tác thanh tra; những cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra.

        - Thanh tra VKSND tối cao chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học VKSND tối cao rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế về công tác thanh tra.

        Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 14/8/2013 và Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 28/11/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao.

        File đính kèm
Trích nguồn: https://vksndtc.gov.vn

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 62

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1302471