Ứng dụng chương trình Microsoft Excel để quản lý, theo dõi việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

21/11/2018 09:32 | 6489 | 0

       Tiếp nhận, giải quyết và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố là một nhiệm vụ rất quan trọng, với mục đích xác định được có tội phạm xảy ra hay không để quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự.

       Với số lượng tin báo mà Viện kiểm sát hai cấp thành phố Hà Nội phải thụ lý, kiểm sát giải quyết là rất lớn (khoảng trên 10.000 tin báo mỗi năm) nên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố là hết sức cần thiết. Vì vậy, nhằm quản lý, theo dõi chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện KSND thành phố Hà Nội đã ứng dụng chương trình Microsoft Excel trong bộ Microsoft Office để xây dựng tệp Thụ lý kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết tin báo và tổng hợp thông tin.

Tệp Thụ lý kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết tin báo

       Tệp này gồm 07 bảng tính (sheet): Bảng tính thứ nhất là bảng “Thụ lý tin báo”, từ bảng tính thứ hai đến bảng tính thứ bảy là các bảng tính “Tổng hợp 2018”, “Tổng hợp 2019”..., “Tổng hợp 2023” để tự động tổng hợp số liệu của các năm tương ứng.

       Bảng tính thứ nhất được sử dụng để nhập các thông tin cần thiết từ hồ sơ tin báo, như: ngày CQĐT tiếp nhận tin, ngày VKS thụ lý, đơn vị thụ lý, nội dung tin báo, điều luật, thời hạn giải quyết, thời hạn gia hạn giải quyết, ngày hết hạn giải quyết, theo dõi thời hạn giải quyết...

       Tại bảng tính này, có hai cột được đặt công thức, đó là: cột “Ngày hết hạn giải quyết” (cột T) và cột “Theo dõi thời hạn giải quyết” (cột U). Ngày hết hạn giải quyết sẽ được tự động tính bằng tổng của ô “Ngày CQĐT (cùng cấp) tiếp nhận tin” (nếu là tin mới, hoặc “Ngày CQĐT (nơi ra QĐ chuyển) tiếp nhận tin”, nếu là tin do nơi khác chuyển đến, hoặc “Ngày phục hồi”, nếu là tin được phục hồi) với thời hạn giải quyết và thời hạn gia hạn giải quyết (nếu có). Cột theo dõi thời hạn giải quyết sẽ tự động đổi màu và hiện thông tin tương ứng để cảnh báo cho người sử dụng trong những trường hợp sau:

       1. Tin báo sắp hết thời hạn giải quyết: là những tin báo mới nhận, tin báo do nơi khác chuyển đến và những tin báo được phục hồi mà giá trị trong ô “Ngày hết hạn giải quyết” (cột T) trừ ngày hệ thống của máy tính bằng 0, 1, 2 hoặc 3.

       Đối với những tin báo sắp hết thời hạn giải quyết mà chưa có kết quả giải quyết (khởi tố vụ án, không khởi tố vụ án, tạm đình chỉ giải quyết) hoặc chuyển đi, thì tại ô theo dõi thời hạn giải quyết sẽ tự động đổi màu vàng đồng thời hiện dòng trạng thái “Sắp hết hạn” trong vòng 04 ngày trước khi tin báo này hết thời hạn giải quyết (so với ngày hệ thống của máy tính), để người sử dụng có thể chủ động hơn trong việc theo dõi, vì theo Khoản 2, Điều 147, Bộ Luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) quy định: “...Chậm nhất là 05 ngày trước khi hết thời hạn kiểm tra, xác minh quy định tại khoản này, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh.”.

Tự động cảnh báo cho người sử dụng biết những tin báo sắp hết hạn

       2. Tin báo quá hạn chưa giải quyết: là những tin báo đã hết thời hạn giải quyết nhưng chưa nhập thông tin vào ô “Kết quả giải quyết” như: “Khởi tố vụ án”, “Không khởi tố vụ án”, “Tạm đình chỉ giải quyết”, “Chuyển đi” (cột X, Y, Z, AA).

       Những tin báo quá hạn chưa giải quyết thì tại ô theo dõi thời hạn giải quyết sẽ tự động đổi thành màu đỏ và xuất hiện dòng trạng thái “Quá hạn”.

Tin báo quá hạn chưa giải quyết

       3. Tin báo quá hạn đã giải quyết: là những tin báo được giải quyết sau khi đã hết thời hạn giải quyết.

       Những tin báo quá hạn đã giải quyết, khi có kết quả giải quyết, người sử dụng nhập thông tin vào ô “Ngày giải quyết” (cột W, có giá trị lớn hơn cột T) và ô “Kết quả giải quyết” như: “Khởi tố vụ án”, “Không khởi tố vụ án”, “Tạm đình chỉ giải quyết”, “Chuyển đi” (cột X, Y, Z, AA) thì tại ô theo dõi thời hạn giải quyết sẽ tự động đổi thành màu nâu và xuất hiện dòng trạng thái “Đã giải quyết (quá hạn)”.

Đã giải quyết quá hạn, và...

       4. Tin báo đã giải quyết trong hạn: là những tin báo được giải quyết trong thời gian giải quyết cho phép.

       Những tin báo đã giải quyết trong hạn sẽ hiện dòng trạng thái “Đã giải quyết (trong hạn)” tại cột U.

Tin báo đã giải quyết trong hạn

       Trong bảng tính này, thông tin của các cột B, D, H được sử dụng để đặt công thức tự động tính ngày hết hạn, nên được thiết kế độc lập chỉ chứa thông tin riêng về ngày, tháng mà không chứa các thông tin khác, như: Số quyết định, cơ quan ra quyết định...; Phân loại tin báo (Cột Q) để giúp người sử dụng phân biệt được tin báo là Tố giác của cá nhân; Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng hay Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước theo các khoản 1, 2, 3, 4, Điều 143 BLTTHS và để phục vụ cho việc tổng hợp thông tin trong các bảng sau. Ví dụ, nếu tin báo là tố giác của cá nhân thì người sử dụng chỉ cần gõ số 1 vào cột Q của bảng tính thứ nhất (tương tự, chỉ cần nhập số 2, 3, 4 cho các tin báo khác).

       Đối với những tin báo tạm đình chỉ đã nhập trong bảng, nếu được phục hồi thì người sử dụng đánh dấu (x) vào cột “Tin được phục hồi” (để theo dõi được những tin đã giải quyết là tạm đình chỉ được phục hồi) và nhập thông tin về tin báo được phục hồi vào dòng mới trong bảng. Những tin báo tạm đình chỉ sau đó phục hồi trong cùng một năm thì khi tổng hợp số liệu sẽ bị lặp, vì tin báo tạm đình chỉ đã được tính là giải quyết, khi phục hồi lại được tính là tin cần thụ lý giải quyết.

       Các bảng tính còn lại, mỗi bảng tính là thông tin thống kê tổng hợp kết quả thụ lý, giải quyết tin báo của từng năm, được thiết kế là một mẫu báo cáo, tự động tổng hợp các thông tin cần thiết (theo từng tháng, nhiều tháng hoặc theo năm) từ bảng tính thứ nhất với nhiều tiêu chí, được chia thành các mục cụ thể, như:

       - Tổng số tin thụ lý kiểm sát: Mục này tự động tổng hợp các thông tin: Tin mới nhận, tin do nơi khác chuyển đến, tin phục hồi. Đối với những tin mới nhận, có thể phân loại cụ thể theo các khoản của Điều 143, BLTTHS.

       - Số tin đã giải quyết: Tổng hợp thông tin về các tin báo đã giải quyết và kết quả giải quyết tin báo, như: Khởi tố vụ án, không khởi tố vụ án, tạm đình chỉ hoặc những tin báo đã chuyển đi nơi khác.

       - Số tin còn lại: Tổng hợp thông tin về các tin báo chưa giải quyết với các tiêu chí: quá hạn, tổng số tin báo tạm đình chỉ đến cuối kỳ.

       - Theo dõi tiến độ giải quyết: Tổng hợp các thông tin về tổng số tin báo đã giải quyết trong hạn, quá hạn và các tin báo sắp hết thời hạn giải quyết.

Bảng tổng hợp thông tin

       Để tổng hợp thông tin được nhiều năm, tại bảng tính thứ nhất đã đặt công thức để nhập được hơn 6.000 tin báo. Các bảng tính còn lại được đặt công thức để người sử dụng có thể tổng hợp thông tin từ năm 2018 đến 2023. Tuy nhiên, tại bảng tính thứ hai (Tổng hợp 2018), do tổng hợp thông tin dữ liệu phát sinh của năm đầu tiên nhập vào bảng tính thứ nhất, cho nên người sử dụng phải tự nhập thông tin vào hai ô: F10 (số tin báo năm cũ chưa giải quyết chuyển sang) và F31 (số TĐC năm trước chuyển sang). Để các bảng tổng hợp thông tin tự động tổng hợp số liệu được chính xác, người sử dụng cần nhập đầy đủ thông tin cần thiết trong bảng tính “Thụ lý tin báo”.

       Các bảng tính này được định dạng và đặt mật khẩu để không bị mất các công thức đã đặt. Trong quá trình sử dụng, nếu muốn chỉnh sửa, bổ sung, người sử dụng có thể mở bảng tính cuối cùng để sử dụng thông tin về mật khẩu.

       Tệp này đã được triển khai ứng dụng tại Viện KSND thành phố từ năm 2018 (khi BLTTHS 2015 có hiệu lực thi hành). Các đơn vị quan tâm có thể kích chuột vào đường liên kết (link) bên dưới để tải về sử dụng.

       Nhóm tác giả rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn đọc để chỉnh sửa cho hoàn thiện hơn./.

       Tải bảng Excel quản lý, theo dõi việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại đây:

http://vkshanoi.gov.vn:8081/FilesUpload/files/TTKSVGQTB.xlsx

 

Hải Đăng - Phòng TKTP&CNTT

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 242

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1363356