Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Viện KSND hai cấp thành phố Hà Nội

27/11/2023 15:04 | 1040 | 0

        Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong nhiều năm qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện KSND thành phố Hà Nội đã luôn quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp nhằm hạn chế những nguyên nhân, điều kiện có thể làm phát sinh tham nhũng trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Công chức, người lao động đã nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành KSND.

        Xác định công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, lâu dài, Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện KSND Thành phố đặc biệt chú trọng nâng cao và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, cũng như trách nhiệm của người đứng đầu, Lãnh đạo các đơn vị trong việc gương mẫu chấp hành pháp luật, Quy chế, Quy định của Ngành, nhất là trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị mình quản lý. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu về mặt chính quyền và vai trò lãnh đạo cấp uỷ đảng.

        Với tinh thần đó, Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện KSND thành phố Hà Nội đã thường xuyên nắm bắt những chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều Nghị quyết của Ban Cán sự đảng, Kế hoạch của Viện KSND thành phố Hà Nội nhằm cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, biện pháp, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các Nghị quyết của Ban cán sự đảng Viện KSND tối cao gắn liền với nâng cao ý thức tự rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi đảng viên, công chức, người lao động tại đơn vị; đồng thời, quán triệt, triển khai đầy đủ đến toàn thể công chức, người lao động tại Viện KSND hai cấp Thành phố.

        Gần đây, cụ thể hóa Chỉ thị số 03/CT-VKS ngày 27/6/2023 Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành KSND, Ban cán sự đảng Viện KSND thành phố Hà Nội đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 35-NQ/BCSĐ ngày 12/7/2023 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành KSND; theo đó, Viện KSND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-VKS-TTr ngày 31/7/2023 về việc thực hiện Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành KSND và Kế hoạch số 78/KH-VKS-VP ngày 05/9/2023 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Viện KSND hai cấp thành phố Hà Nội, nhằm chủ động phòng ngừa và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những hành vi, biểu hiện tham nhũng, tiêu cực.

        Bên cạnh đó, Lãnh đạo Viện KSND thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đã ban hành như: Kế hoạch số 01/KH/VKS ngày 11/01/2019 thực hiện chuyên đề “Nhận diện các biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật có thể phát sinh trong hoạt động của Viện KSND hai cấp thành phố Hà Nội và giải pháp phòng ngừa”; Kế hoạch số 33/KH-VKS ngày 01/4/2019 thực hiện Chỉ thị số 02/CT- VKSTC ngày 22/3/2019 của Viện trưởng Viện KSND tối cao; Kế hoạch số 14/KH-TTr ngày 19/02/2019 của Viện KSND thành phố Hà Nội về tăng cường công tác phòng chống tham nhũng trong ngành KSND; Kế hoạch số 41/KH-VKS-TTr ngày 03/05/2019 của Viện KSND thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 19/KH-VKS-VP ngày 05/3/2021 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Viện KSND hai cấp thành phố Hà Nội …

        Trên cơ sở các Nghị quyết, Kế hoạch đã được ban hành, Viện KSND thành phố Hà Nội đã triển khai, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về tham nhũng, được dư luận đồng tình ủng hộ, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong xã hội. Trong đó, trọng tâm là biện pháp, giải pháp sau:

        - Kịp thời cập nhật, sửa đổi, ban hành mới nhiều quy chế, quy định về thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và của ngành Kiểm sát nhân dân, như quy chế về tổ chức, hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và đặc điểm tình hình của đơn vị cũng như xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, của lãnh đạo và từng công chức trong đơn vị; quy chế về thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không để xảy ra tiêu cực, vi phạm trong quản lý tài sản của đơn vị; sử dụng có hiệu quả các tài sản hiện có; đảm bảo chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ của cán bộ công chức trong đơn vị; quan tâm chăm lo đời sống của công chức, đảm bảo kịp thời và đúng chế độ. Đồng thời, chủ trì soạn thảo và phối hợp ban hành nhiều Quy chế phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhằm tạo mối quan hệ phối hợp thuận lợi, hiệu quả trong thực thi công vụ cho công chức, Kiểm sát viên.

        - Tăng cường, chú trọng công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật. Mỗi cuộc họp giao ban đều là một đợt sinh hoạt chính trị, chú trọng quán triệt các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các văn bản chỉ đạo về tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nhận diện các biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật có thể phát sinh trong hoạt động của Viện KSND hai cấp thành phố Hà Nội. Chủ động trong quản lý và tự kiểm tra nội bộ, chủ động theo dõi, quản lý, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, người lao động để kịp thời phát hiện vi phạm, tội phạm, xác minh thông tin về cá nhân có hành vi tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với các cá nhân được giao nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân; vụ lợi khi giải quyết công việc đối với bị can, bị cáo, đương sự, người khiếu nại, tố cáo và người có liên quan; người có hành vi lợi dụng tố cáo tham nhũng, tiêu cực để gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác.

        Đặc biệt, năm 2019 Thanh tra đã tham mưu cho Lãnh đạo Viện KSND Thành phố ban hành Chuyên đề “Nhận diện các biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật có thể phát sinh trong hoạt động của VKSND hai cấp thành phố Hà Nội và giải pháp phòng ngừa”. Chuyên đề đã tổng hợp và đưa ra 87 biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật có thể phát sinh trong các hoạt động của Viện KSND hai cấp thành phố, tại tất cả các khâu công tác nghiệp vụ; 05 giải pháp, biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn các tiêu cực, vi phạm pháp luật. Qua 04 năm thực hiện Chuyên đề đã đạt được những kết quả tích cực, nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật của công chức, người lao động trong ngành Kiểm sát thủ đô; hỗ trợ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo hai cấp đặc biệt trong việc nhận diện và xác định nguy cơ tiểm ẩn những tiêu cực, vi phạm pháp luật có khả năng phát sinh trong tất cả các lĩnh vực như quản lý, chỉ đạo điều hành, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt hộng tư pháp và các công tác khác. Chuyên đề đã được Thành ủy đánh giá cao và lấy làm điển hình nhân rộng.

        - Thực hiện đúng và nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, tăng cường quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 255/KH-VKS-P15 ngày 16/6/2021 của Viện KSND thành phố Hà Nội về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức của các đơn vị thuộc Viện KSND thành phố Hà Nội năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng theo Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.  Theo đó, việc chuyển đổi vị trí công tác là quy định bắt buộc đối với tất cả công chức và được thực hiện định kỳ, đảm bảo sự công khai, khách quan, dân chủ, hợp lý; tránh việc chuyển đổi vì vụ lợi, để trù dập hoặc vì động cơ cá nhân. Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện đã có sự thay đổi, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy hai cấp Viện KSND thành phố Hà Nội đảm bảo phù hợp với quy định của Đảng, của pháp luật, phát huy hiệu quả tham mưu, giúp việc, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ; điều chỉnh phân bổ biên chế các đơn vị trên cơ sở với phù hợp với chức năng nhiệm vụ và khối lượng công việc, đảm bảo sử dụng hiệu lực, hiệu quả biên chế được Viện KSND tối cao phân bổ.

        - Chú trọng công tác kiểm soát nội bộ, phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại Viện KSND hai cấp Thành phố; tăng cường kiểm tra, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực chuyên môn sâu, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; đưa nội dung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực vào kế hoạch công tác thanh tra hằng năm; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, thanh tra; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giám sát nội bộ nhằm phát hiện và đề xuất xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thanh tra, kiểm tra kiểm điểm làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành Kiểm sát nhân dân về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng.

        Trong năm 2023, Viện KSND thành phố Hà Nội tiến hành 05 cuộc thanh tra theo kế hoạch tại 05 đơn vị, 72 cuộc kiểm tra, bao gồm: 01 Đoàn kiểm tra về hệ thống sổ nghiệp vụ tại 12 đơn vị; 02 Đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch công tác tại 04 đơn vị và 02 Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại 36 đơn vị; 03 Đoàn kiểm tra công tác nghiệp vụ tại 07 đơn vị, 05 Đoàn kiểm tra chéo tại 05 đơn vị; 04 Đoàn kiểm tra toàn diện tại 04 đơn vị; 01 Đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại 03 đơn vị; 01 Đoàn kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại 01 đơn vị. Ngoài ra, Viện KSND thành phố Hà Nội còn cử Lãnh đạo, Kiểm sát viên tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành về việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan tư pháp có liên quan. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ đối với công chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, Thanh tra Viện KSND thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ 38 cuộc đối với 25 đơn vị trực thuộc Viện KSND thành phố Hà Nội. Tại mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra đều chỉ ra những vi phạm, tồn tại, hạn chế từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đến việc thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ; chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, vi phạm để các đơn vị rút kinh nghiệm, khắc phục. Qua đó, các đơn vị đều nghiêm túc tiếp thu, kịp thời chấn chỉnh kỷ cương công vụ, hạn chế thấp nhất việc lặp lại các vi phạm, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm công vụ của công chức và người lao động trong ngành Kiểm sát Thủ đô. Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần quan trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật nội vụ, nghiệp vụ, chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành, tăng cường đoàn kết nội bộ các đơn vị trong ngành và không có công chức vi phạm kỷ luật phải xử lý.

        - Chủ động hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp huyện thực hiện chi dự toán ngân sách theo đúng các quy định của Luật Ngân sách, các văn bản hướng dẫn có liên quan. Việc phân bổ đảm bảo đúng hướng dẫn của Viện KSND tối cao, đúng tiêu chuẩn, định mức chi tiết theo từng nội dung và từng nguồn kinh phí. Thực hiện thông báo công khai dự toán được giao của đơn vị mình tới toàn thể công chức và công khai việc sử dụng chi ngân sách theo quy định. Hàng năm, Viện KSND Thành phố tiến hành xét duyệt quyết toán đối với Viện KSND cấp huyện. Thông qua xét duyệt quyết toán, việc quản lý sử dụng các nguồn kinh phí của các đơn vị dự toán trực thuộc cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Việc chi tiêu, quản lý sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước đảm bảo tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả và không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Kết quả xét duyệt quyết toán cấp huyện được Viện KSND Thành phố tổng hợp và lập báo quyết toán hàng năm gửi Viện KSND tối cao theo đúng quy định.

        - Xây dựng và triển khai thực hiện trang thông tin điện tử của Viện KSND Thành phố, công khai trung thực, chính xác, khách quan, các tin bài, ảnh hoạt động; cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Viện KSND thành phố Hà Nội; nhằm tuyên truyền, phổ biến, công khai chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Viện KSND hai cấp thành phố Hà Nội.

        - Đối với công tác phát hiện, xử lý đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng: Viện KSND Thành phố đã chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc giải quyết các vụ án hình sự về tham nhũng; tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; nâng cao trách nhiệm trong việc thu hồi tài sản tham nhũng; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong việc phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; đảm bảo việc xử lý tội phạm tham nhũng nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ. Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo đối với vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, các vụ án, vụ việc có người thực hiện hành vi phạm tội là cán bộ, đảng viên theo quy định của Đảng và quy chế về chế độ thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân.

        Trong nhiều năm qua, Viện KSND Thành phố đã thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với nhiều vụ "đại án", được dư luận xã hội quan tâm, thuộc diện theo dõi của Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.... Kết quả xét xử đều đảm bảo căn cứ pháp lý, tính nhân văn, chứng cứ vững chắc và thuyết phục, được dư luận đồng tình, tạo hiệu ứng tích cực, lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, là một điểm nhấn trong công tác đấy tranh, phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng và chức vụ nói riêng, cũng như công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung. Đồng thời, thông qua hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử, đã quan tâm làm rõ những thiếu sót, sơ hở trong quản lý kinh tế - xã hội, nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm, tội phạm, đặc biệt là nguyên nhân từ cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế để tham mưu với Thành ủy, kiến nghị với Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan hữu quan các biện pháp, giải pháp khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

        Để tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, hai cấp Viện KSND thành phố Hà Nội cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp, giải pháp đã được triển khai trong thời gian qua, đồng thời, thực hiện tốt các yêu cầu sau:

        - Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội quán triệt toàn diện đầy đủ, kịp thời nhữngquan điểm, mục tiêu của Đảng; các quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chỉ thị 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành KSND, Nghị quyết 35-NQ/BCSĐ ngày 12/7/2023 của Ban Cán sự đảng Viện KSND Thành phố về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành KSND và Kế hoạch số 72/KH-VKS-TTr ngày 31/7/2023 về việc thực hiện Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành KSND;

        - Tiếp tục đề ra và tổ chức thực hiện đầy đủ, đồng bộ, linh hoạt, có hiệu quả các biện pháp, giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành Kiểm sát nhân dân, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra trong nội bộ đơn vị;

        - Phát hiện từ sớm từ xa để ngăn chặn kịp thời, phòng ngừa có hiệu quả các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi cố ý vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực; đảm bảo giữ gìn uy tín, hình ảnh của ngành Kiểm sát nhân dân trong thực thi nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, tiêu cực;

        - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực để công chức, người lao động nhận thức đúng và chấp hành tốt     các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thanh tra Viện KSND thành phố Hà Nội

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 241

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1363356