Nâng cao việc thực hiện Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát tại Viện KSND hai cấp thành phố Hà Nội

22/11/2023 14:48 | 762 | 0

        Đạo đức nghề nghiệp là tổng hợp những quy tắc, nguyên tắc được cộng đồng ghi nhận thành chuẩn mực cho hành vi của mọi người trong quá trình hoạt động, công tác trong một lĩnh vực, một nghề nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp không chỉ thể hiện qua việc thực hiện nghiệm vụ được giao mà còn qua tác phong, nền nếp, hành vi ứng xử … Ngày 07/02/2023, Viện trưởng Viện KSND tối cao đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-VKSTC về Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát, nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ trong toàn ngành KSND.

        Nhận thức được tầm quan trọng của công cuộc cải cách tư pháp, trong đó có đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện kiểm sát và việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng, tăng cường thực thi pháp luật, bồi dường, đào tạo, phát triển đội ngũ công chức ngành KSND, Lãnh đạo Viện KSND thành phố Hà Nội đã rất quan tâm, chú trọng quán triệt, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp tại Viện KSND hai cấp Thành phố. Theo đó, các đơn vị thuộc Viện KSND thành phố Hà Nội đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và đạt được nhiều kết quả như: việc chấp hành kỷ luật nội vụ tại Viện KSND hai cấp Thành phố cơ bản đi vào nề nếp; công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát hai cấp đã chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật. Lãnh đạo các đơn vị đã siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong đơn vị; có sự giáo dục kiểm tra nhắc nhở ngăn ngừa những biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân; rà soát, đánh giá để kịp thời phát hiện những công chức, người lao động không đủ phẩm chất đạo đức, có dấu hiệu, dư luận về tiêu cực, tham nhũng, nhằm chấn chỉnh, uốn nắn và đề xuất xử lý theo quy định.

        Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số đơn vị Viện KSND cấp huyện đôi lúc còn chưa chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lối sống, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức trong đơn vị; công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đôi khi còn chưa kịp thời; nhận thức của một số công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao còn chưa sâu sắc, chưa đầy đủ nên còn có những biểu hiện chậm chễ trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành chưa đầy đủ những quy định, quy chế của ngành KSND hoặc có biểu hiện suy thoái về đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa…

        Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế đó, Phòng Thanh tra Viện KSND thành phố Hà Nội đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao việc thực hiện đạo đức nghề nghiệp của công chức, người lao động thuộc Viện KSND hai cấp thành phố Hà Nội như sau:

        - Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, người lao động, cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

        Tiếp tục thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao tính chiến đấu, giáo dục, thuyết phục và chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng và bản lĩnh chính trị của đội ngũ công chức, người lao động, qua đó tuyên truyền, giáo dục, động viên công chức, người lao động, khơi dậy sự tự hào, yêu ngành, yêu nghề, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

        Nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kết hợp với việc học hỏi kinh nghiệm, nghệ thuật trong quản lý nhân sự và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, người lao động; kết hợp quản lý công chức về mặt tổ chức cán bộ với việc quản lý về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

        Lãnh đạo các đơn vị duy trì họp giao ban hằng tuần, hằng tháng, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm…, nhằm đánh giá tiến độ, chất lượng công tác chuyên môn và trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thái độ chính trị của công chức, người lao động tại đơn vị, hướng tới mục tiêu các buổi họp, hội nghị, sinh hoạt là các buổi học tập, tuyên truyền về đạo đức nghề nghiệp; gắn việc thực hiện chuyên môn nghiệp vụ với siết chặt kỷ luật nội vụ, kỷ cương hành chính.

        Gắn đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với việc đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, trọng tâm là thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên, công chức và tập trung ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

        - Nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, Lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm thực hiện các giải pháp sau:

        + Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải luôn nêu gương, gương mẫu; phải nắm bắt được năng lực của từng công chức, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, vai trò, vị trí của mỗi công chức; tạo điều kiện để phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, tính tích cực, tự giác của công chức, người lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát trong hoạt động của đơn vị; thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của công chức, người lao động để có biện pháp kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, uốn nắn;

        + Tiếp tục thực hiện Quy chế đánh giá, xếp loại công chức hằng tháng, đảm bảo việc đánh giá công bằng, thực chất. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban cán sự đảng và Kế hoạch của Viện KSND thành phố Hà Nội về tổ chức thực hiện đào tạo tại chỗ những năm tiếp theo, nhằm đảm bảo tính có hiệu lực, hiệu quả trong công tác tổ chức cán bộ; không chỉ chú trọng bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, cách thức giải quyết công việc mà cần chú trọng cả truyền thụ kinh nghiệm trong cách ứng xử, tác phong làm việc, lề lối, thái độ, hành vi …

        + Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác phòng chống tham nhũng, việc chấp hành kỷ cương hành chính, kỷ luật nội vụ …Qua công tác thanh tra, kiểm tra hằng năm, đánh giá được những ưu điểm, hạn chế trong việc thực hiện quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, văn hóa công sở; từ đó, tìm ra nguyên nhân, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa việc thực hiện các quy tắc, chuẩn mực; xây dựng người cán bộ Kiểm sát ngành Thủ đô có đủ 05 đức tính “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, củng cố lòng tin của nhân dân với ngành KSND.

        + Phối hợp với các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, người lao động; chủ động thiết lập các cơ chế giám sát việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử như nâng cao vai trò, tăng cường hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; tổ chức các tổ kiểm tra công vụ, trong đó thành viên tổ kiểm tra được thay đổi luân phiên để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công chức; hằng năm, tổ chức ký cam kết thực hiện Chỉ thị 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân, thực hiện Quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức ….

        + Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; sửa đổi, bổ sung kịp thời định mức, tiêu chuẩn, chế độ đãi ngộ đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và các quy định của pháp luật, nhằm tạo môi trường làm việc dân chủ, bình đẳng, chuyên nghiệp, qua đó, khích lệ, động viên, tạo niềm tin cho công chức, người lao động phấn đấu thực hiện có hiệu quả, chất lượng công việc được giao.

        + Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử, văn hóa công sở, Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, xây dựng đạo đức công vụ, môi trường công sở văn minh, hiện đại, liêm chính, chuyên nghiệp, gắn với việc thực hiện Chuyên đề “Nhận diện các biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật có thể phát sinh trong hoạt động của Viện KSND hai cấp thành phố Hà Nội và giải pháp phòng ngừa” và nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động công vụ của công chức ngành Kiểm sát; nhằm điều chỉnh thái độ, hành vi, cách ứng xử trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, thái độ, phong cách làm việc của công chức, người lao động; hướng tới việc áp dụng Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp như cẩm nang ứng xử trong những tình huống có nguy cơ dẫn đến tham nhũng, tiêu cực.

        + Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là thi đua thực hiện văn hóa công sở, đảm bảo xây dựng đội ngũ công chức gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng tốt nhiệm vụ công tác trong tình hình mới; nhân rộng các mô hình tiêu biểu và cách làm hay trong thực thi công vụ và xây dựng văn hóa công vụ; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để công chức, người lao động giao lưu, chia sẻ những giải pháp, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

        - Thay đổi nhận thức, hành động của mỗi công chức, cụ thể:

        Mỗi công chức phải tự tu dưỡng, học tập, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, ý thức đạo đức nghề nghiệp để hiểu sâu sắc vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của ngành nghề; từ đó bồi đắp tình yêu và tinh thần trách nhiệm với công việc được giao.

        Trong nhận thức, cần tự tin, luôn xác định trong mọi hoàn cảnh phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, không được so sánh giữa công việc của mình và người khác; chủ động, tích cực, không ngại khó, ngại khổ, né tránh, đùn đẩy công việc.

        Trong hành động, phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chịu khó, tích cực, hăng hái trong công việc, nhiệm vụ được giao, tiết kiệm thời gian và các phương tiện phục vụ công tác để làm việc có hiệu quả cao nhất; phải liêm khiết, gương mẫu trong công tác, ứng xử văn minh, có thái độ chính trực, có chính kiến, bản lĩnh trong công việc.

        Khi thực hiện công việc, cần tự xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sắp xếp công việc hợp lý, khoa học, bảo đảm hoàn thành theo thời gian theo quy định. Khi đã có kế hoạch thì phải tuân thủ kế hoạch đã đề ra, không được lấy thời gian làm việc công để làm việc riêng, chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao. Kể cả trong việc phối hợp thực hiện với các đồng chí, đồng nghiệp hoặc cơ quan, đơn vị có liên quan, phải cùng phối hợp, không để thời gian giải quyết công việc chậm trễ, tồn đọng, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc của đồng nghiệp, cơ quan có liên quan.

        Trong mọi trường hợp thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ, phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật, quy định, quy chế của ngành KSND, bởi khi đã vi phạm, thiếu sót dễ dẫn đến thỏa hiệp trong những vi phạm khác. Đối với công việc không làm tắt, làm trái nhưng cần linh hoạt, không ngừng cải tiến, đổi mới phương pháp làm việc để hoàn thành công việc có chất lượng, hiệu quả, đảm bảo không oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

        Mỗi công chức phải tự kiểm tra, kiểm soát lại công việc đã thực hiện, nhằm kiểm tra lại mức độ, kết quả, hiệu quả công việc để phát huy những kết quả tốt, khắc phục sai sót, hạn chế hoặc tìm ra giải pháp có tính khả thi nhằm thực hiện công việc với kết quả, hiệu quả cao hơn. Đồng thời, nâng cao tinh thần phê và tự phê, thực sự cầu thị, tiếp thu ý kiến đóng góp của đồng chí, đồng nghiệp, của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, chi bộ...

Thanh tra

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 212

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1263525