Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm công tác quản lý, giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của VKSND

09/12/2021 08:45 | 1169 | 0

        Vừa qua, VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 08/CT-VKSTC về tăng cường trách nhiệm công tác quản lý, giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của VKSND.

        Sau hơn 03 năm triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018), công tác quản lý, giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của VKSND đã từng bước đạt được những kết quả tích cực; việc ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai Luật đã góp phần giúp các đơn vị được giao nhiệm vụ giải quyết yêu cầu bồi thường thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật, quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại cơ bản được đảm bảo; hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong toàn Ngành ngày càng hiệu quả, thống nhất.

        Để tăng cường trách nhiệm; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước trong tố tụng hình sự, tạo chuyển biến tích cực, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đáp ứng yêu cầu của toàn Ngành và của Nhà nước, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu:

        - Viện trưởng VKSND các cấp tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chính xác quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành của VKSND tối cao.

        - VKSND các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân và các cơ quan liên quan tại địa phương trong quá trình thụ lý, giải quyết bồi thường nhà nước trong tố tụng hình sự, thống nhất cách xác định căn cứ, yêu cầu bồi thường; cơ quan có trách nhiệm giải quyết yêu cầu bồi thường và trách nhiệm hoàn trả, báo cáo kịp thời về VKSND tối cao các trường hợp tranh chấp về thẩm quyền giải quyết.

        - VKSND các cấp đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của mình; cần tập trung giải quyết dứt điểm đối với các trường hợp tồn đọng, kéo dài; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan và xin thỉnh thị cấp có thẩm quyền trong quá trình giải quyết nếu có vướng mắc; có giải pháp tích cực trong quá trình thương lượng đối với người bị thiệt hại; xem xét, thực hiện việc hoàn trả đối với người thi hành công vụ gây thiệt hại theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

        - Thủ trưởng đơn vị, Viện trưởng VKSND các cấp chủ động trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị, địa phương đã có các vụ việc bồi thường xảy ra; tranh thủ sự hướng dẫn của Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7) VKSND tối cao và đề cao trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị trong công tác này.

        - Vụ 7 VKSND tối cao tăng cường việc kiểm tra, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của VKSND; thẩm định hồ sơ đề nghị cấp kinh phí bồi thường, trình cơ quan có thẩm quyền cấp kinh phí, bảo đảm việc chi trả theo đúng quy định của pháp luật.

        - Vụ 7 VKSND tối cao phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất xây dựng các văn bản hướng dẫn giải quyết yêu cầu bồi thường, thống nhất trong áp dụng pháp luật về bồi thường nhà nước.

        - Đối với vụ việc yêu cầu bồi thường liên quan đến trách nhiệm giải quyết của Viện kiểm sát quân sự, Viện kiểm sát quân sự Trung ương chủ động báo cáo Bộ Quốc phòng; trao đổi, phối hợp với Vụ 7 VKSND tối cao trong quá trình quản lý, chỉ đạo và giải quyết yêu cầu bồi thường để báo cáo các cấp có thẩm quyền.

        File đính kèm
Trích nguồn: https://vksndtc.gov.vn/tin-tuc

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 223

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1263541