Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân

25/11/2021 17:32 | 1521 | 0
Vừa qua, Viện trưởng VKSND tối cao ký Quyết định số 401/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân.

Theo đó, Quy chế tuyển dụng công chức VKSND gồm 5 Chương 30 Điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các loại công chức tuyển dụng, nguyên tắc tuyển dụng; căn cứ, tiêu chuẩn, thẩm quyền tuyển dụng; hình thức, trình tự, thủ tục tuyển dụng; chế độ tập sự, xếp lượng; tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành.

Các loại công chức tuyển dụng và nguyên tắc tuyển dụng

- Căn cứ ngạch được bổ nhiệm, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân được phân loại như sau:

a) Loại A gồm: Người được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp, Chuyên viên cao cấp hoặc tương đương.

b) Loại B gồm: Người được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp, Kiểm tra viên chính, Chuyên viên chính hoặc tương đương.

c) Loại C gồm: Người được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm sát viên sơ cấp, Điều tra viên sơ cấp, Kiểm tra viên, Cán bộ điều tra, Chuyên viên hoặc tương đương.

d) Loại D gồm: Người được bổ nhiệm vào ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương.

- Căn cứ vị trí công tác, công chức được phân loại như sau:

a) Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

b) Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Nguyên tắc tuyển dụng công chức phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật và phù hợp với đặc thù của Ngành. Việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển phải được giám sát chặt chẽ; bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng để tuyển chọn công chức có chất lượng; tuyển chọn người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người dân tộc thiểu số, người thuộc diện chính sách theo quy định của pháp luật và Viện trưởng VKSND tối cao.

Hình thức, trình tự, thủ tục tuyển dụng

Việc tuyển dụng công chức được thực hiện bằng các hình thức thi tuyển và xét tuyển; tuyển dụng được thực hiện không quá 02 kỳ trong một năm.

- Đối với hình thức thi tuyển: Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng được Viện trưởng VKSND tối cao phê duyệt, VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức của cấp mình để tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, sơ tuyển, báo cáo VKSND tối cao thẩm định, phê duyệt để tổ chức thi tuyển.

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi:

Vòng 1 thi trắc nghiệm trên vi tính gồm 03 phần: Phần I về kiến thức chung gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; thời gian thi 60 phút. Phần II về ngoại ngữ gồm 30 câu hỏi thuộc một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định; thời gian thi 30 phút. Phần III về tin học gồm 30 câu theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Hình thức thi phỏng vấn hoặc thi viết.

Đối với hình thức xét tuyển:

- Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có trụ sở đóng trên địa bàn cấp huyện thuộc diện xét tuyển thì được xét tuyển. Không được điều động công chức được xét tuyển khi chưa đủ 05 năm công tác đến địa bàn không thuộc diện xét tuyển. Trường hợp công chức được xét tuyển có đủ 03 năm công tác trở lên ở khu vực xét tuyển, đơn vị có nhu cầu điều động đến nơi không thuộc đơn vị xét tuyển thì phải được sự đồng ý của Viện trưởng VKSND tối cao bằng văn bản trước khi thực hiện.

- Căn cứ vào các địa bàn thuộc diện xét tuyển và Kế hoạch tuyển dụng được Viện trưởng VKSND tối cao phê duyệt, VKSND cấp tỉnh thành lập Hội đồng xét tuyển công chức của cấp mình để tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, sơ tuyển, báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao thẩm định, phê duyệt để tổ chức xét tuyển.

Xét tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển; điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100; thời gian phỏng vấn không quá 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); kết quả phỏng vấn được công bố ngay sau khi kết thúc phỏng vấn; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Bên cạnh đó, Quy định tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức; Nội quy kỳ tuyển dụng công chức VKSND và các biểu mẫu được ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-VKSTC. Quy chế này thay thế Quy chế về tuyển dụng công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân được ban hành theo Quyết định 587/QĐ-VKSTC ngày 29/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 17/11/2021.

File đính kèm
Trích nguồn: https://vksndtc.gov.vn

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 306

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1341193