Viện KSND thị xã Sơn Tây với công tác xây dựng Đảng trong ngành KSND

05/08/2020 15:21 | 1807 | 0

        Ngày 26/7/1960, ngành KSND được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong suốt 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Kiểm sát đã từng bước củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát viên, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần bảo vệ pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ lợi ích của nhà nước, của tập thể; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, tự do, danh dự, nhân phẩm của công dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

        1. Viện KSND thị xã Sơn Tây với công tác xây dựng Đảng

        Việc không ngừng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức là nhiệm vụ rất quan trọng. Các nghị quyết Đại hội Đảng đều nhấn mạnh: “Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng có hiệu lực, hiệu quả; bản lĩnh chính trị của Đảng, của các tổ chức Đảng, của cán bộ, Đảng viên”. Đồng thời, cần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững; đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần tập trung nhiệm vụ: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, đảm bảo đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

        Có thể nói, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhân tố tiên quyết để đất nước phát triển. Đây cũng chính là nhiệm vụ then chốt được Đảng ta xác định rất rõ trong tiến trình lịch sử cách mạng của dân tộc. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh không chỉ là nhiệm vụ của mỗi Đảng viên, mỗi tổ chức Đảng, mà còn là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Bởi lẽ, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.

        Thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp; các quy định của Hiến pháp 2013; BLTTHS năm 2015; Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014; các Nghị quyết Chuyên đề của Ban Cán sự Đảng về: Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; Viện KSND thị xã Sơn Tây đã triển khai thực hiện theo tinh thần nghị quyết của Đảng, của Viện kiểm sát cấp trên như đổi mới công tác trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Đề cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công lý phải được thực thi, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh. Công tác kiểm sát phải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địa phương, bám sát tình hình thực tiễn để nâng cao chất lượng hiệu quả.

        Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn đặt yếu tố chính trị lên hàng đầu với mục tiêu cao nhất là đảm bảo ổn định chính trị địa phương. Tập trung triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, đồng bộ nghiêm túc những quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Viện KSND nhằm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế, bảo vệ quyền con người, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

        Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, làm tốt công tác giáo dục, quản lý cán bộ. Thực hiện khẩu hiệu: Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” để xứng đáng với 10 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

        2. Một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp.

        Trong thời gian qua, Chi bộ Viện KSND thị xã Sơn Tây đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, Đảng viên nhằm đấu tranh chống những biểu hiện sai lệch về tư tưởng và những hành vi nói, viết, làm trái với quan điểm, đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, thường xuyên đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các Đảng viên, xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh.

        Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng đạt được những kết quả cao, như: chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Tỷ lệ giải quyết các vụ án hình sự tăng cao, không để xảy ra việc bắt, tạm giữ, tạm giam oan sai hoặc quá hạn. Chất lượng truy tố được nâng lên, không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội. Tỷ lệ các vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng giảm đáng kể. Liên ngành tư pháp đã chủ động phối hợp đưa ra xét xử lưu động nhiều vụ án trọng điểm trên địa bàn thị xã - nơi xảy ra tội phạm, góp phần tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân được cấp uỷ, chính quyền địa phương đánh giá cao và nhân dân đồng tình ủng hộ.

        Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát và kiểm sát việc giải quyết các khiếu nại tố cáo về tư pháp được chú trọng, chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị được nâng lên, hạn chế để xảy ra khiếu nại, tố cáo kéo dài. Các khâu công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù, công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh tế, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật, công tác kiểm sát thi hành án có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng ngành được chú trọng, Lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm cử cán bộ, kiểm sát viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm năng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

        Với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt và những giải pháp phù hợp, công tác xây dựng đảng của Chi bộ VKSND thị xã Sơn Tây trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hàng năm các Đảng viên đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 20% đạt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao), đặc biệt năm 2018 đạt danh hiệu chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh.

        Bên cạnh các kết quả đã đạt được, để xây dựng và phát triển Đảng trong thời gian tới, Chi bộ Viện KSND thị xã Sơn Tây cần chú ý:

        Thứ nhất, Nâng cao nhận thức của các cán bộ kiểm sát, kiểm sát viên trước yêu cầu cải cách tư pháp.

        Cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát là những người được giao thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Đây là chức năng có tính đặc thù của ngành KSND, ngoài Viện KSND không có bất kỳ cơ quan nào khác được giao thực hiện chức năng này. Do đó, Lãnh đạo viện cần quan tâm bố trí, sử dụng những người có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao một cách hợp lý. Đồng thời, cũng cần tạo những điều kiện bảo đảm về kinh phí, trang thiết bị nghiệp vụ, chế độ chính sách cho cán bộ kiểm sát, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ kiểm sát có đủ các điều kiện để thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

        Thứ hai, Mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị đặc biệt là khâu nhận xét, đánh giá năng lực cán bộ.

        Thực hiện Nghị định số 04/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, cần xác định việc công khai, minh bạch là “chìa khoá” thực hiện dân chủ trong đơn vị.

        Đối với người đứng đầu đơn vị cần nhận thức sâu sắc tinh thần nghị định và coi đây là nội dung bắt buộc trong chương trình công tác của đơn vị mình; đồng thời phối hợp với tổ chức công đoàn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung, bảo đảm chất lượng, tránh hình thức hoặc dân chủ giả tạo. Việc tiếp thu ý kiến góp ý của cán bộ, công chức, người lao động phải có thái độ bình tĩnh, ghi nhận đầy đủ, với tinh thần dân chủ, bình đẳng và cầu thị. Cần thực hiện công khai, dân chủ trong quản lý, điều hành hoạt động đơn vị, trong sử dụng, cử đi cán bộ, kiểm sát viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động; công khai kinh phí hoạt động hằng năm; tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động cơ quan và đặc biệt là đánh giá cán bộ, công chức, người lao động thuộc thẩm quyền. Khi đánh giá cán bộ bên cạnh ý kiến nhận xét của lãnh đạo quản lý còn phải coi trọng ý kiến của tập thể cán bộ trong đơn vị. Công tác đánh giá cán bộ phải làm thường xuyên, định kỳ giúp cho bản thân người cán bộ hiểu đúng mình hơn nhằm phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế của đất nước.

        Đối với cán bộ, công chức, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật; thực hiện tự phê bình và phê bình, tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng nội bộ cơ quan, đơn vị với tinh thần xây dựng, chân thành, vì tập thể, vì mọi người.

        Thứ ba, Đổi mới công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong nghành kiểm sát

        Ngành Kiểm sát có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ chế độ XHCN và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ lợi ích của nhà nước, của tổ chức, bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân. Để thực hiện tốt chức năng trên, mỗi cán bộ, kiểm sát viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác nghiệp vụ đồng thời cần phải bảo vệ chính trị nội bộ trong Ngành kiểm sát trước những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Lãnh đạo Viện kiểm sát phải tập trung rà soát những vấn đề lịch sử chính trị, chú trọng nắm tình hình và giải quyết những vấn đề chính trị nếu có phát sinh ở cán bộ kiểm sát trong đơn vị, qua đó nắm chắc tình hình chính trị, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ. Tiến hành quản lý hồ sơ, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức phục vụ công tác kết nạp đảng viên mới, đánh giá các cán bộ trong dự nguồn bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, trong hồ sơ đề nghị thi tuyển Kiểm sát viên, bổ nhiệm Kiểm tra viên.

        Có thể nói, sau một quá trình xây dựng và phát triển, Chi bộ Viện KSND thị xã Sơn Tây ngày càng trưởng thành, nội bộ Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng cao. Tuy nhiên, trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, Chi bộ Viện KSND thị xã Sơn Tây cần phải đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là cuộc đấu tranh phòng, chống suy thoái, biến chất, quan liêu, tham nhũng; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành./.

Nguyễn Văn Điền - Viện KSND thị xã Sơn Tây

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 288

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 1330524