Kiểm sát việc thực hiện quyền bầu cử đối với người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an các quận/huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Hoàng Mai

02/06/2021 08:53 | 370 | 0

        Thực hiện Hướng dẫn số 21/HD-VKSTC ngày 16/3/2021 của Viện KSND tối cao và Hướng dẫn số 811/VKS-HD-P8 của Viện KSND thành phố Hà Nội về một số nội dung công tác kiểm sát bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại các cơ sở giam giữ, sáng ngày 23/5/2021, Viện KSND các quận/huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Hoàng Mai đã tiến hành kiểm sát việc thực hiện quyền bầu cử đối với người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an cùng cấp.

        1. Viện KSND huyện Sóc Sơn:

        Quyền bầu cử là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, cụ thể tại Điều 16 Hiến pháp năm 2013: “Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội”.

        Tại điểm b khoản 1 Điều 9 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 quy định: "Người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND".

        Tại khoản 5 Điều 29 và khoản 4 Điều 69 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND quy định:

        - Cử tri là người đang bị tạm giữ, tạm giam được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giữ, tạm giam;

        - Cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam được Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến Nhà tạm giữ, Trại tạm giam để cử tri nhận phiếu và thực hiện quyền bầu cử.

        Người bị tạm giam, tạm giữ vốn là những người bị tình nghi và đang bị các Cơ quan điều tra tạm giam, tạm giữ nhằm phục vụ cho công tác tố tụng cũng như đảm bảo việc đối tượng không thể bỏ trốn. Về nguyên tắc, những người bị tạm giam, tạm giữ vẫn chưa bị xem là tội phạm và vẫn có đầy đủ những quyền công dân, quyền con người mà cho tới khi họ bị kết tội bằng một bản án có hiệu lực của Tòa án. Như vậy, những người đang bị tạm giữ, tạm giam có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giữ, tạm giam và được Tổ bầu cử phát phiếu cử tri để thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật.

        Theo đó, đồng chí Nguyễn Việt Hà - Viện trưởng Viện KSND huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo sát sao, yêu cầu Phó Viện trưởng phụ trách, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên được phân công trong ca trực ngày 23/5/2021 tiến hành kiểm sát chặt chẽ việc bỏ phiếu của người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Sóc Sơn. Ngoài ra, tại thời điểm bỏ phiếu, có 01 đối tượng bị tạm giữ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn, đồng chí Viện trưởng đã kịp thời chỉ đạo Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên thông báo đến Cơ quan điều tra để người bị tạm giữ được bỏ phiếu tại hòm phiếu của Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn.

        2. Viện KSND huyện Đông Anh:

        Trước đó ngày 22/5/2021, Đoàn kiểm sát Viện KSND huyện Đông Anh đã tiến hành kiểm sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an huyện. Qua công tác kiểm sát nhận thấy: Nhà tạm giữ đã có sự chuẩn bị chu đáo và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thực hiện quyền bầu cử đối với người bị tạm giữ, tạm giam; phối hợp tốt với Hội đồng bầu cử thị trấn Đông Anh trong việc rà soát, lập danh sách cử tri có đủ độ tuổi được tham gia bầu cử theo quy định Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tăng cường công tác tuyên tuyền bằng nhiều hình thức để người bị tạm giữ, người bị tạm giam hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử; niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử tại Nhà tạm giữ. Bên cạnh đó, Nhà tạm giữ đã lập phương án an toàn trong việc phòng ngừa dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trong quản lý giam giữ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn trường hợp lợi dụng việc tổ chức bầu cử thực hiện các hành vi vi phạm nội quy cơ sở giam giữ, trốn khỏi nơi giam giữ hay các hành vi vi phạm pháp luật khác khi tổ chức việc bỏ phiếu bầu cử.

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

và Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Đông Anh

        Theo danh sách cử tri bầu cử đối với người bị tạm giữ, tạm giam đang giam, giữ tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Đông Anh thì có 49 người thuộc khu vực bỏ phiếu số 02, thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh, Hà Nội). Trong đó có 46 cử tri là nam và 03 cử tri là nữ.

        Sáng ngày 23/5/2021, Đại diện Tổ bầu cử mang hòm phiếu lưu động tới Nhà tạm giữ, Công an huyện. Trước giờ bầu cử, Nhà tạm giữ đã chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn cho người bị tạm giữ, tạm giam khi tham gia bầu. Tổ bầu cử mời đại diện những người bị tạm giữ, tạm giam chứng kiến việc kiểm tra hòm phiếu, niêm phong hòm phiếu trước khi tiến hành bầu cử.

Đại diện Tổ bầu cử, Nhà tạm giữ - Công an huyện Đông Anh, Viện KSND huyện Đông Anh tổ chức công tác bầu cử

Người bị tạm giữ, tạm giam tiến hành bầu cử

        Công tác bỏ phiếu của người bị giam giữ thực hiện đúng quy định, đảm bảo công bằng, dân chủ, đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19 theo Chỉ thị của Chính phủ. Công tác kiểm sát của Viện KSND huyện Đông Anh đã góp phần bảo đảm việc bầu cử triển khai trong Nhà tạm giữ được thực hiện tốt, an toàn tuyệt đối và đúng quy định của pháp luật.

        3. Viện KSND quận Hoàng Mai:

        Viện KSND quận Hoàng Mai đã chủ động phối hợp với Nhà tạm giữ - Công an quận ban hành Kế hoạch số 32/KH-NTGHM ngày 10/4/2021 về việc tiến hành bầu cử cho cử tri đang áp dụng biện pháp tạm giữ tại Nhà tạm giữ để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người đang bị tạm giữ với các nội dung cơ bản như sau:

        - Phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ (đặc biệt là cán bộ làm công tác tạm giữ, tạm giam) về nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

        - Phối hợp cùng Ủy ban bầu cử phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai thành lập tổ bầu cử tiến hành rà soát, thống kê lập danh sách những người đang bị tạm giam, tạm giữ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

        - Tiến hành niêm yết công khai danh sách người ứng cử đồng thời phổ biến thông tin để lựa chọn đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của người bị tạm giữ, tạm giam. Đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Điều 59 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015.

        Hồi 08 giờ ngày 23/5/2021, Viện KSND quận Hoàng Mai đã phối hợp cùng các đồng chí phụ trách Nhà tạm giữ - Công an quận Hoàng Mai, Ủy ban MTTQ phường Thịnh Liệt và tổ bầu cử số 12 tổ chức cho 50 cử tri là người bị tạm giam, tạm giữ được bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015. (đảm bảo 100% cử tri thực hiện quyền bẩu cử ngay tại cơ sở giam, giữ).

        Quá trình bẩu cử được tiến hành minh bạch, an toàn, đảm bảo tuyệt đối ý chí, nguyện vọng của người bị tạm giữ, tạm giam. Viện KSND quận Hoàng Mai và các cơ quan hữu quan phân tích đầy đủ quyền, nghĩa vụ của 50 cử tri cho người bị tạm giữ, tạm giam, hướng dẫn cử tri trong phạm vi quản lý của mình thực hiện đúng các quy định của việc bầu cử. Tuyệt đối tôn trọng quyết định của cử tri trong việc lựa chọn người ứng cử và đảm bảo 100% cử tri tự tay bỏ phiếu của bản thân vào hòm phiếu, không có tác động hay gợi ý, ép buộc của tổ công tác.

        Bên cạnh đó, đảm bảo tuyệt đối những quy định về phòng, chống dịch Covid-19 bao gồm: Rửa tay sát khuẩn trước khi ra khỏi buồng tạm giữ, tạm giam; đeo khẩu trang trong suốt quá trình bầu cử; người bị tạm giữ, tạm giam tiến hành bầu cử mỗi nhóm 02 người/01 lần.

        Quá trình diễn ra bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại nhà tạm giữ Công an quận Hoàng Mai đã được đảm bảo tuyệt đối an toàn nhà tạm giữ. Không có trường hợp nào lợi dụng bỏ trốn khỏi cơ sở.

        Một số ảnh về công tác kiểm sát việc bẩu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ công an quận Hoàng Mai ngày 23/5/2021:

VPTH tổng hợp tin

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 41

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 925840