Quy hoạch nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ, có đức, có tài, có triển vọng

25/08/2020 14:43 | 500 | 0

        Ngày 21/8/2020, Ban cán sự đảng VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 48-KH/BCSĐ thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Phó Viện trưởng VKSND tối cao giai đoạn 2021 - 2026. Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 42-KH/BCSĐ ngày 06/8/2020 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao.

        Quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm

        Theo Ban cán sự đảng VKSND tối cao, việc thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ, có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào bổ sung quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của ngành Kiểm sát.

        Quy hoạch là tạo nguồn để chủ động việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí cán bộ. 

        Yêu cầu của việc rà soát, bổ sung quy hoạch phải căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của Trung ương; căn cứ vào nhiệm vụ chính trị, tổ chức, bộ máy, tiêu chuẩn cán bộ và thực trạng đội ngũ cán bộ hiện có của Ngành.

        Đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ. Thống nhất quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm.

        Quy hoạch cán bộ phải đảm bảo phương châm “mở” và “động”.

        Công tác quy hoạch cán bộ phải đặt dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của tập thể Ban cán sự đảng VKSND tối cao; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu đơn vị trong công tác quy hoạch; gắn kết giữa quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý với quy hoạch cấp uỷ. 

        Cụ thể các tiêu chuẩn cán bộ đưa vào bổ sung quy hoạch

        Về tiêu chuẩn chung, việc lựa chọn cán bộ đưa vào bổ sung quy hoạch đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ nêu trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể chức danh cán bộ, theo các nội dung cơ bản.

        Cụ thể, về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Có bản lĩnh chính trị vững vàng; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; có đạo đức, lối sống trong sạch, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; có tinh thần tự học tập nâng cao trình độ. 

        Có ý thức tổ chức kỷ luật; bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng. 

        Năng lực thực tiễn: Có năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, phương pháp làm việc khoa học, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 

        Am hiểu pháp luật, có kinh nghiệm và khả năng dự báo, tham mưu hoạch định chính sách về lĩnh vực thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; có khả năng đoàn kết, tập hợp, quy tụ cán bộ và năng lực tổ chức, điều hành; khả năng dự báo tình hình, xử lý những tình huống phức tạp phát sinh trong Ngành. 

 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao

trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cá nhân được bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng

        Uy tín: Thể hiện thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm và kết quả đánh giá cán bộ, đảng viên.

        Sức khỏe: Bảo đảm sức khỏe để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh quy hoạch. 

        Chiều hướng, triển vọng phát triển: Khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vào chức vụ cao hơn. 

        Về bằng cấp, độ tuổi: Có trình độ từ đại học trở lên; lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương; trình độ ngoại ngữ, tin học phù hợp. 

        Cán bộ đưa vào quy hoạch phải còn đủ tuổi bổ nhiệm từ hai nhiệm kỳ trở lên, hoặc ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ (ít nhất nam sinh từ tháng 1/1966, nữ sinh từ tháng 1/1971 trở lại đây). Cán bộ quy hoạch phải bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi trong từng cấp lãnh đạo (dãn cách giữa các độ tuổi là 5 năm), tăng tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. 

        Thẩm quyền và các bước tiến hành

        Về thẩm quyền bổ sung quy hoạch, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao và Bí thư Đảng uỷ VKSND tối cao xây dựng đề xuất, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý tại VKSND tối cao. 

        Chức danh bổ sung quy hoạch: Đối với cấp trưởng: sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp. 

        Đối với Phó Viện trưởng VKSND tối cao, đưa vào bổ sung quy hoạch phải đảm bảo số lượng được quy hoạch không quá 16 người, bổ sung 3 người. Nguồn là các đồng chí lãnh đạo cấp vụ, cấp cao, cấp tỉnh trong ngành Kiểm sát nhân dân. 

        Quy trình đề nghị bổ sung quy hoạch chức danh Phó Viện trưởng VKSND tối cao, gồm: Bước chuẩn bị: Trước khi thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch, Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao có trách nhiệm tham mưu tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao.

        Rà soát danh sách cán bộ quy hoạch giai đoạn 2021 - 2026 đã được phê duyệt còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện; đề xuất danh sách nhân sự có triển vọng dự kiến bổ sung quy hoạch chức danh Phó Viện trưởng VKSND tối cao, báo cáo tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao cho ý kiến thống nhất trước khi đưa ra lấy ý kiến tại Hội nghị cán bộ giới thiệu nguồn. 

        Chuẩn bị thông tin cơ bản về nhân sự đề xuất bổ sung quy hoạch gồm: Họ tên, năm sinh, năm vào Đảng, chức vụ, ngạch công chức, đơn vị công tác, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận, ngoại ngữ, tin học. 

        Các bước tiến hành:

        Bước 1: Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao xem xét, cho ý kiến vào phương án bổ sung quy hoạch và đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch. 

        Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến tại hội nghị cán bộ chủ chốt về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến của Hội nghị cán bộ chủ chốt, tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao xem xét, thống nhất danh sách nhân sự trước khi đưa ra lấy ý kiến tại hội nghị tiếp theo.

        Bước 3: Hội nghị lãnh đạo mở rộng. Thành phần: Tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tối cao; Đảng ủy, Vụ trưởng và tương đương. 

        Bước 4: Tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao xem xét, quyết định đề xuất bổ sung quy hoạch cán bộ.

        Thành phần: Tập thể cán bộ đưa vào bổ sung quy hoạch. Mời đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương dự Hội nghị.

        Xem toàn văn Kế hoạch tại đâykehoach48bcsd.pdf

Trích nguồn: https://baovephapluat.vn/

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 18

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 926599