Những điểm mới quy định về quyền hạn, nhiệm vụ và khó khăn, vướng mắc của UBND cấp xã trong công tác Thi hành án hình sự

24/07/2020 14:34 | 338 | 0

        Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (THAHS) có quy định nhiều điểm mới về công tác THAHS, đặc biệt là chế định “tha tù trước thời hạn có điều kiện”. Trong bài viết, tác giả muốn nêu tổng hợp những quy định mới liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã trong việc thực hiện công tác THAHS đối với các đối tượng chấp hành án được giao cho UBND cấp xã giám sát, giáo dục đồng thời trao đổi những vướng mắc, khó khăn của cơ sở khi thực hiện những quy định này, được tổng hợp thông qua thực hiện công tác kiểm sát THAHS tại địa phương.

        I/ Những quy định mới về công tác THAHS của UBND cấp xã trong Luật THAHS năm 2019:

        1. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã trong công tác THAHS quy định tại Điều 19 Luật THAHS năm 2019 được bổ sung thêm nhiệm vụ: “Quản lý người được hoãn, TĐC chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện”

        2. Trong công tác Thi hành án phạt tù:

        - Luật THAHS năm 2019 có quy định bổ sung về trách nhiệm và những công việc cụ thể của của UNBD cấp xã phải thực hiện trong việc quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù và người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, cụ thể:

        + Điều 25 Khoản 3 quy định bổ sung “Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản sao quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, UBND cấp xã được giao quản lý người được hoãn chấp hành án phải lập hồ sơ quản lý người đươc hoãn chấp hành hình phạt tù; Hàng tháng, UBND cấp xã được giao quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù phải báo cáo cơ quan THAHS Công an cấp huyện về viêc quản lý người được hoãn chấp hành án”

        + Điều 37 Khoản 4 quy định bổ sung cụ thể những công việc UBND cấp xã phải làm để quản lý người được tạm đình chỉ thi hành án phạt tù: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận bàn giao người được tạm đình chỉ hoặc biên bản bàn giao người được TĐC chấp hành án phạt tù, UBND cấp xã nơi người TĐC về cư trú, được giao quản lý người TĐC có trách nhiệm lập hồ sơ quản lý người được TĐC; Trong thời gian TĐC, người được TĐC không đươc đi khỏi nơi cư trú nếu không được sự đồng ý của UBND cấp xã nơi người đó về cư trú; báo cáo tình hình chấp hành PL theo yêu cầu của UBND cấp xã nơi người đó về cư trú; phải tự giác trình báo cơ quan thi hánh án  hình sự Công an cấp huyện khi hết thời hạn TĐC hoặc khi sức khoẻ phục hồi để tiếp tục chấp hành án; UBND xã nơi quản lý người TĐC có trách nhiệm triệu tập người TĐC để yêu cầu báo cáo việc chấp hành PL trong thời gian TĐC; hàng tháng phải báo cáo cơ quan THAHS Công an cấp huyện về việc quản lý người được TĐC

        - Chế định mới về tha tù trước thời hạn có điều kiện, quy định về trách nhiệm của UBND cấp xã trong quản lý người thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện:

        + Điều 59 quy định tại Khoản 2: Cơ quan THAHS Công án cấp huyện nơi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tiếp nhận, quản lý hồ sơ phạm nhân; lập hồ sơ quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và giao cho UBND cấp xã để tổ chức quản lý.

        Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải trinh diện UBND cấp xã được giao quản lý để cam kết chấp hành nghĩa vụ, trự trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc gặp trở ngại khách quan, Trường hợp hết thời hạn 05 ngày mà người được tha tù trước thời hạn có điều kiện không trình diện, UBND cấp xã triệu tập người đó đến trụ sở để cam kết việc chấp hành nghĩa vụ. Trường hợp người đó không có mặt theo đúng thời hạn triệu tập hoặc không cam kết thì UBND cấp xã lập biên bản vi phạm nghĩa vụ.

        UBND cấp xã báo cáo cơ quan THAHS Công an huyện kết quả việc trình diện và cam kết  của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

        Khoản 5: Trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chết, UBND cấp xã được giao quản lý người đó thông báo cho cơ quan THA hình sự Công an huyện để thông báo cho Toà án đã ra quyết định THA

        + Điều 60: Quy định về việc UBND cấp xã lập hồ sơ quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện như sau: 

        Khoản 2: UBND cấp xã được giao quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều có trách nhiệm tiếp nhận và bổ sung vào hồ sơ quản lý các tài liệu sau đây:

        a) Bản nhân xét của UBND cấp xã được giao quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện

        b) Báo cáo của người được được tha tù trước thời hạn có điều kiện về việc thực hiện nghĩa vụ

        c) Trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện bị kiểm điểm theo quy định tại Điều 66 của Luật này thì phải có bản kiểm điểm , biên bản cuộc họp kiểm điểm và tài liệu có liên quan;

        d) Các tài liệu khác có liên quan

        Khoản 3: Trước khi hết thời gian thử thách 15 ngày, UBND cấp xã được giao quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện bàn giao hồ sơ quản lý cho cơ quan THAHS Công an cấp huyện  để cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù khi kết thúc thời gian thử thách. Việc giao nhận hồ sơ được lập thành biên bản và lưu hồ sơ phạm nhân.

        + Điều 61 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã được giao quản lý người tha tù trước thời hạn có điều kiện:

        Khoản 1: UBND cấp xã được giao quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

        a) Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; bàn giao hồ sơ cho cơ quan THA hình sự có thâmt quyền theo quy định của Luật này.

        b) Yêu cầu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi có dấu hiệu vi phạm PL

        c) Biểu dương người được tha tù trước  thời hạn có điều kiện, có nhiều tiến bộ hoặc lập công

        d) Giải quyết cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện được vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định của luật này và luật về cư trú

        đ) Phối hợp với tổ chức chính trị -XH, gia đình, cơ quan, tổ chức nơi người được tha tù trước thười hạn có điều kiện làm việc, học tập trong việc quản lý người đó;

        e) Lập hồ sơ, có văn bản đề nghị cơ quan THA hình sự Công an cấp huyện báo cáo cơ quan THA hình sự Công an cấp tỉnh đề nghị Toà án cùng cấp xem xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách;

        g) Báo cáo cơ quan THA hình sự Công an cấp huyện tiến hành trình tự, thủ tục đề nghị Toà án có thẩm quyền huỷ QĐ tha tù trước thời hạn có điều kiện phải chấp hành hình phạt tù còn lại chưa chấp hành trong trường hợp người đó vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 66 của BLHS

        h) Báo cáo cơ quan THA hình sự Công an cấp huyện khi người được tha tù trước thời hạn bỏ trốn;

        i) Nhận xét bằng văn bản quá trình chấp hành nghĩa vụ trong thời gian thử thách của người được tha tù trước thời hạn;

        k) Báo cáo cơ quan THA hình sự có thẩm quyền về kết quả quản lý người được tha tù trước thười hạn có điều kiện trong thời gian thử thách.

         Khoản 2. Công an cấp xã có nhiệm vụ tham mưu, trực tiếp giúp UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Khoản 1 điều này.

        + Điều 65 quy định trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thười hạn có điều kiện:

        Khoản 1: UBND cấp xã được giao quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có trách nhiệm rà soát người đủ điều kiện theo quy định của BLHS, lập hồ sơ, có văn bản đề nghị rút ngắn thời gian thử thách gửi cơ quan thi hành án  hình sự Công an cấp huyện

        + Việc kiểm điểm người được tha tù trước thời hạn có điều kiện của UBND cấp xã được thực hiện theo quy định tại Điều 66:

        Khoản 1: Trong thời gian thử thách, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm lần đầu nghĩa vụ quy định tại Điều 62 của Luật này hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính lần đầu thì UBND cấp xã được giao quản lý phối hợp với cơ quan, tổ chức, MTTQ Việt Nam ở cơ sở tổ chức họp tại cộng đồng dân cư nơi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cư trú để kiểm điểm người đó;

        Khoản 2: Việc kiểm điểm phải lập thành biên bản, lưu hồ sơ quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và báo cáo cơ quan THA hình sự công an cấp huyện

        + Đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nghĩa vụ hoặc vi phạm pháp luật bị xử phạt vi phạm hành chính, UBND cấp xã xử lý theo quy định tại Điều 69:

        Khoản 1: Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cố ý vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 62 của Luật này thì Công an cấp xã lập biên bản vi phạm; trường hợp cố ý vi phạm lần thứ hai thì lập biên bản vi phạm và báo cáo UBND cấp xã

        Khoản 2: Trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm pháp luật bị xử phạt vi phạm hành chính từ 02 lần trử lên thì Công an xã báo cáo UBND cấp xã .

        Khoản 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Công an cấp xã, UBND cấp xã phải có văn bản đề nghị cơ quan THA hình sự Công an  cấp huyện kèm theo biên bản vi phạm nghĩa vụ hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các tài liệu khác liên quan đến người được tha tù trước thời hạn có điều kiện để tiến hành thủ tục đề nghị huỷ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

        3. Trong công tác thi hành án treo:

        Trước đây quy định Cơ quan THAHS Công an cấp huyện có trách nhiệm lập hồ sơ thi hành án của người thi hành án treo và bàn giao cho UBND cấp xã được giao nhiệm vụ giám sát, giáo dục người thi hành án treo; Luật THAHS năm 2019 quy định bổ sung về trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc lập hồ sơ, quản lý người thi hành án treo:

        - Điều 85 Khoản 3 quy định: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày triệu tập được người hưởng án treo, UBND cấp xã được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo phải lập hồ sơ giám sát , giáo dục người được hưởng án treo.

        Hồ sơ UBND cấp xã lập bổ sung gồm:

        + Bản nhận xét của UBND cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục về việc chấp hành nghĩa vụ của

người được hưởng án treo.

        + Bản nhận xét người được hưởng án treo về việc thực hiện nghĩa vụ chấp hành PL; trường hợp người được hưởng án treo bị kiểm điểm thì phải có bản kiểm điểm và biên bản cuộc họp kiểm điểm

        - Điều 86 Khoản 1 quy định bổ sung nhiệm vụ của UBND cấp xã được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo:

        Điểm h: UBND cấp xã báo cáo cơ quan THAHS Công an cấp huyện khi người được hưởng án treo bỏ trốn

        Điểm i: Hàng tháng UBND cấp xã nhận xét bằng văn bản quá trình chấp hành án của người được hưởng án treo và lưu hồ sơ giám sát, giáo dục,  

        - Điều 87 Khoản 6: quy định mới về nghĩa vụ của người được hưởng án treo: Hàng tháng phải báo cáo bằng văn bản với UBND cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình.

        - Điều 91: Quy định bổ sung về việc kiểm điểm người được hưởng án treo:

        Khoản 1 Điểm a, b: Người được hưởng án treo vi phạm các quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 87 của Luật này và đã bị nhắc nhở bằng văn bản về việc vi phạm và tiếp tục vi phạm; Hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính

        - Đối với việc áp dụng rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng treo, Điều 89 Khoản 2 quy định mới chi tiết: Người được hưởng án treo chỉ được xét rút ngắn thời gian thử thách mỗi năm 01 lần, mỗi lần từ 1 tháng đến 1 năm. Trường hợp thời gian thử thách còn lại không quá 01 tháng thì có thể được rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại. Người được hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần, nhưng phải bảo đảm thực tế chấp hành ba phần tư thời gian thử thách.

        - Luật THAHS năm 2019 đã quy định bổ sung về giải quyết việc vắng mặt tại nơi cư trú và xử lý vi phạm đối với người được hưởng án treo

        Điều 92 Khoản 1 Quy định mới; Người được hưởng án treo có thể vắng mặt tại nơi cư trú nếu có lý do chính đáng và phải xin phép theo quy định tại Khoản 2 điều này, phải thực hiện khai báo tạm vắng theo quy định của pháp luật về cư trú. Thời gian vằng mặt tại nơi cư trú mỗi lần không quá 60 ngày và tổng số thời gian vắng mặt tại nơi cư trú không được vượt quá một phần ba thời gian thử thách, trừ trường hợp phải điều trị tại cơ sở y tế theo chỉ định của bác sỹ và phải có xác nhận điều trị của  cơ sở y tế đó

        Điều 93 lưu ý...trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo đã bị kiểm điểm theo quy định Điều 91 của Luật này nhưng sau kiểm điểm vẫn tiếp tục vi phạm và đã được nhắc nhở bằng văn bản mà vẫn cố ý vi phạm thì Công an cấp xã đề xuất UBND cấp xã báo cáo, đề nghị cơ quan THAHS Công an cấp huyện tiến hành trình tự, thủ tục đề nghị Toà án có thẩm quyền quyết định buộc người đó phải chấp hình phạt tù cho bản án đã được hưởng án treo.  

        4. Trong công tác thi hành án phạt cải tạo không giam giữ:

        - Điều 96 Khoản 2 Điểm d quy định về trách nhiệm của Toà án gửi quyết định thi hành án cho UBND cấp xã được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thi hành án

        - Đối với việc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ, Luật THAHS năm 2019 quy định mới về trách nhiệm lập hồ sơ giám sát người thi hành án của UBND cấp xã được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án:

        + Điều 97 Khoản 3 quy định: Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày triệu tập người chấp hành án, UBND cấp xã được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án phải lập hồ sơ giám sát, giáo dục người chấp hành án

        +Điều 98 Khoản 1 Điểm a, k quy định: UBND cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát có nhiệm vụ: Lập hồ sơ, tổ chức giám sát, giáo dục người chấp hành án; bàn giao hồ sơ cho cơ quan THA hình sự có thẩm quyền; Hằng tháng nhận xét bằng văn bản về quá trình chấp hành án của người chấp hành án và lưu hồ sơ giám sát, giáo dục

        - Đối với người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, Luật THAHS năm 2019 đã thay đổi quy định về thực hiện nghĩa vụ tại Điều 99 Khoản 7: Hằng tháng người chấp hành án phải nộp bản tự nhận xét về việc thực hiện nghĩa vụ chấp hành án cho UBND cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, trừ trường hợp vắng mặt tại nơi cư trú có lý do chính đáng.

        - Luật THAHS năm 2019 có quy định mới về giải quyết việc vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ tại Điều 100:

        + Khoản 1: Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú mỗi lần không quá 30 ngày và tổng số thời gian vắng mặt tại nơi cư trú không được vượt quá 1/3 thời gian chấp hành án, trừ trường hợp bị bệnh phải điều trị tại cơ sở y tế theo chỉ định của bác sĩ và phải có xác nhận điều trị của cơ sở y tế đó

        + Khoản 2: Người chấp hành án khi vắng mặt tại nơi cư trú phải có đơn xin phép và được sự đồng ý của UBND cấp xã được giao giám sát, giáo dục; trường hợp không đồng ý thì UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người chấp hành án đến nơi cư trú mới phải trình báo với công an cấp xã nơi mình đến tạm trú, lưu trú; hết thời hạn tạm trú, lưu trú phải có xác nhận của UBND cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi tạm trú, lưu trú. Trường hợp người chấp hành án vi phạm pháp luật, UBND cấp xã nơi người đó đến tạm trú, lưu trú phải thông báo cho UBND cấp xã được giao giám sát, giáo dục kèm theo tài liệu liên quan.

        - Đối với việc lao động, học tập của người chấp hành án, Điều 101 quy định bổ sung việc lao động của người chấp hành án không có việc làm hoặc bị mất việc:

        + Khoản 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người chấp hành án được xác định là không có việc làm hoặc bị mất việc làm , Công an cấp xã có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với UBND cùng cấp; trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo, UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo cơ quan THAHS Công an cấp huyện; Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của UBND cấp xã , Cơ quan THAHS Công an cấp huyện phải xem xét quyết định buộc người chấp hành án thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng; Quyết định  phải nêu rõ laoị việc, thời gian lao động phục vụ cộng đồng dự kiến buộc người chấp hành án phải thực hiện; UBND cấp xã giao cho người chấp hành án thực hiện một số côgn việc lao động phục vụ cộng đồng dưới sự giám sát của Công an cấp xã

        -  Luật THAHS 2019 quy định bổ sung trách nhiệm của UBND cấp xã đối với thực hiện giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ. Điều 103 Khoản 1 quy định: UBND cấp xã được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án có trách nhiệm rà soát người đủ điều kiện giảm thời hạn chấp hành án báo cáo Cơ quan THAHS Công an cấp huyện kèm theo tài liệu liên quan để đề nghị giảm thời hạn chấp hành án

        -  Đối với xử lý vi phạm đối với người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, Luật bổ sung quy định cụ thể về cách xử lý vi phạm tại Điều 105 Khoản 1: trường hợp người chấp hành án cố ý vi phạm nghĩa vụ thì Công an cấp xã lập biên bản về việc vi phạm. Trường hợp đã lập biên bản về việc vi phạm nghĩa vụ 02 lần nhưng người chấp hành án vẫm tiếp tục vi phạm thì Công an xã đề nghị UBND xã được giao giám sát, giáo dục tổ chức kiểm điểm người đó; Việc kiểm điểm phải được lập biên bản, lưu hồ sơ giám sát, giáo dục và báo cáo Cơ quan THAHS Công an cấp huyện.

        5. Trong công tác thi hành án phạt cấm cư trú:

        - Bổ sung trách nhiệm của UBND cấp xã nơi người chấp hành án về cư trú, quy định tại Điều 108 Khoản 1 Điểm b: Triệu tập  người chấp hành án để thông báo thi hành bản án; phổ biến quyền và nghĩa vụ và những quy định có liên quan đến việc chấp hành án

        - Đối với quy định miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại, Điều 110 Khoản 1 quy định bổ sung trách nhiệm của cơ quan lập hồ sơ đề nghị miễn chấp hành thời hạn cám cư trú còn lại : Khi người chấp hành án phạt cấm cư trú có đủ điều kiện quy định tại Khoản 6 Điều 62 của BLHS, UBND cấp xã nơi người chấp hành án cư trú báo cáo cơ quan THAHS Công an cấp huyện lập hồ sơ đề nghị Toà án cùng cấp xét miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại, đồng thời sao gửi cho VKS cùng cấp

        6. Trong công tác thi hành án phạt quản chế:

        - Luật THAHS năm 2019 bổ sung quy định thủ tục thi hành án phạt quản chế đối với trường hợp người chấp hành án chết tại Điều 112 Khoản 6: Trường hợp người chấp hành án chết. UBND cấp xã nơi người chấp hành án cư trú thông báo cho cơ quan THAHS Công an cấp huyện để thông báo cho Toà án đã ra quyết định thi hành án. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kêr từ ngày nhận được thông báo, Toà án phải ra quyết định đình chỉ thi hành án gửi cho cơ quan THAHS Công an cấp huyện, VKS cùng cấp, UBND cấp xã nơi người chấp hành án cư trú, Sơ tư pháp nơi Toà án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở. 

        - Đối với UBND cấp xã nơi người chấp hành án phạt quản chế cư trú, Điều 113 Khoản 1 Điểm b Luật quy định bổ sung trách nhiệm của UBND cấp xã: Triệu tập người thi hành án để thông báo thi hành bản án; phổ biến quyền và nghĩa vụ và những quy định có liên quan đến việc chấp hành án.

        - Luật THAHS năm 2019 có quy định mới về việc xử lý người chấp hành án phạt quản chế vi phạm nghĩa vụ tại Điều 116 Khoản 1: Trường hợp người chấp hành án vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 114 Khoản 2 của Luật này thì Công an cấp xã lập biên bản vi phạm nghĩa vụ, lưu hồ sơ thi hành án

        II/ Để thực hiện tốt công tác THAHS, đặc biệt là việc quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân; quản lý người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; kiểm soát giáo dục người chấp hành án phạt quản chế thì chính quyền cấp xã đóng vai trò quan trọng. Mặc dù Luật THAHS 2019 đã quy định cụ thể quyền và nhiệm vụ của UBND cấp xã trong công tác THAHS, nhưng qua thực tế hoạt động kiểm sát công tác THAHS tại các phường nhận thấy có một số khó khăn như sau:

        - Lãnh đạo UBND cấp xã, cán bộ tư pháp và công an xã được giao phụ trách, thực hiện công tác THAHS tại cơ sở chưa được tập huấn, đào tạo chuyên sâu về công tác THAHS, dẫn tới còn lúng túng, thực hiện chưa đầy đủ nhiệm vụ của UNBD cấp xã trong việc quản lý các đối tượng THAHS theo quy định của luật như: lập hồ sơ quản lý, lập sổ theo dõi, thực hiện kiểm tra, kiểm điểm định kỳ... đối với các đối tượng THAHS thuộc trách nhiệm quản lý của UBND cấp xã chưa đầy đủ.

        - Chưa có hướng dẫn của liên ngành về công tác phối hợp giữa Cơ quan THAHS Công an - Toà án - Viện KSND - Phòng tư pháp cấp huyện, và UBND cấp xã trong công tác THAHS đã tới việc bàn giao, chuyển tài liệu của người thi hành án hình hình sự giữa các đơn vị trên với UBND cấp xã chưa được kịp thời dẫn đến có nhiều trường hợp THAHS tại địa bàn cấp xã không được quản lý chặt chẽ.

        - Cấp uỷ, chính quyền cấp xã chưa thực sự quan tâm đến công tác THAHS. Các cán bộ được phân công làm nhiệm vụ THAHS phần lớn là công việc kiêm nhiệm. Các đơn vị UBND cấp xã chưa có quy trình thi hành án đối với từng đối tượng chấp hành án thuộc trách nhiệm giám sát, giáo dục, quản lý của UBND cấp xã dẫn tới UBND cấp xã chưa thực hiện tốt việc giám sát, quản lý, giáo dục các đối tượng chấp hành án theo quy định của pháp luật, đồng thời cũng ảnh hưởng tới quyền lợi củangười chấp hành án trong việc đề nghị giảm, miễn thời hạn chấp hành án .

Trần Việt Hà - Viện KSND quận Ba Đình

HÌNH ẢNH

ĐĂNG NHẬP

Website liên kết

Thống kê truy cập

Đang truy cập Đang truy cập : 58

Tổng lượt truy cập Tổng lượt truy cập : 858332